Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2012

sofuckingawesome
-Wiesz jak mi Ciebie brakuję?
-Tak jakbyś miał amputowaną rękę? Czy może tak jakbyś coś zgubił?
A może tak jak ktoś by Ci coś zabrał?
-Rękę jeszcze mam, jakbym coś zgubił to bym zgubił. No cóż, zdarza się. jakby zabrał to by zabrał.. byłoby smutno.. ale te rzaeczy w porównaniu do tego jak brakuje mi Ciebie w ogóle się nie liczą. Jakaś rzecz, lub jej brak nie mają znaczenia jak Ty jesteś. Jesteś obok mnie, a nie tak daleko.
— więcej takich wyznań... a Ty naiwnie wierz, że może stnieje miłość.
Reposted frommoja moja
sofuckingawesome
3976 cc30
Reposted frominwigilatorka inwigilatorka viamoja moja
sofuckingawesome
Jedną z najprostszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu
— M. Mead
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viaatticus atticus
sofuckingawesome
4373 cfba 500
miłe wspomnienie... ;)
Reposted frommnu mnu viaatticus atticus
sofuckingawesome
0503 c9fa
Reposted fromayati ayati viamoja moja
7888 11c5
Reposted fromtheolicious theolicious viadziza dziza
sofuckingawesome
5439 013c
Reposted fromSparkleRainDrops SparkleRainDrops viadziza dziza
sofuckingawesome
sofuckingawesome
3805 1625
Reposted fromOFFka OFFka viadontaskmewhy dontaskmewhy
sofuckingawesome
1133 0289 500
Reposted frommarysia marysia viaawaken awaken
sofuckingawesome
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viaawaken awaken
sofuckingawesome
7087 953c
Reposted fromajmbu ajmbu viadiebitch diebitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl